en de
Rezerwacje
Wybrano: 0
Twoje rezerwacje
przyjazd wyjazd
[]
[]
[]
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Obowiązek informacyjny:

Usługodawcą usług świadczonych pod adresem www.vacationclub.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest spółka pod firmą Vacation Club 2 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-545) przy ul. Marszałkowskiej 72 lok. 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000693165, NIP 7010564630, REGON 364139084.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

b) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

c) Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

d) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

e) Usługodawca – spółka pod firmą Vacation Club 2 sp. z o.o. sp. k.

f) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Rodzaje usług świadczonych droga elektroniczną pod adresem www.vacationclub.pl:

a) usługa założenia i prowadzenia konta;

b) usługa newslettera;

c) usługa aplikowania do pracy poprzez formularz dostępny pod adresem: www.vacationclub.pl/praca;

d) usługa rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony www.vacationclub.pl;

e) usługa zgłoszenia apartamentu dostępny pod adresem: https://vacationclub.pl/dodaj-swoj-apartament ;

f) usługa kontaktu za pośrednictwem chatboxa.

4. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;

b) dostęp do poczty elektronicznej.

Niektóre z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą podlegać dodatkowym wymogom technicznym, specyficznym dla danego rodzaju usługi.

5. Ogólne Warunki świadczenia usług

5.1. Usługobiorca zobowiązuje się do:

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu;

b) podawania danych osobowych zgodnych z prawdą;

c) korzystania ze usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z prawem, w szczególności z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;

d) powstrzymania się od działań mogących spowodować przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy oraz wszelkich działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy;

e) powstrzymania się od udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym;

5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. W przypadku ujawnienia się roszczeń osób trzecich powstałych w związku z działaniem Usługobiorcy niezgodnym z Regulaminem, Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności.

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

5.4. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania treści wprowadzanych przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.

5.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. W szczególnych przypadkach Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia np. w celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5.6. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a) informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;

b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

c) Usługodawca wyrazi zgodę na ujawnienie informacji.

6. Usługa założenia i prowadzenia konta

6.1. Usługa założenia i prowadzenia konta polega na umożliwieniu Usługobiorcy wglądu do historii i aktualnych potwierdzeń rezerwacji, dokonywania aktualizacji jego danych w systemie oraz otrzymywania specjalnych ofert handlowych (o ile została wyrażona zgoda).

6.2. Usługa założenia konta jest bezpłatna i nieograniczona czasowo.

6.3. Aby założyć konto należy kliknąć przycisk „załóż konto” w prawym górnym rogu przeglądarki, podać adres e-mail oraz hasło (składające się z min. 8 znaków, co najmniej jednaj małej i jednej wielkiej litery oraz jednej cyfry) oraz kliknąć przycisk „zarejestruj się”. Alternatywnie można zalogować się na konto za pośrednictwem Facebooka. Kliknięcie przycisku „załóż konto” lub zalogowanie się za pośrednictwem Facebooka oznacza akceptację Warunków rezerwacji, Polityki Prywatności, Regulaminu oraz Regulaminu Świadczenia usług droga elektroniczną.

6.4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usługi ze skutkiem natychmiastowym informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie, pocztą e-mail. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej założenia i prowadzenia konta.

7. Usługa newslettera

7.1. Usługa newsletttera polega na dostarczaniu informacji handlowych Usługodawcy (m.in. reklam, ofert handlowych, zaproszeń na wydarzenia) na podany adres poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu.

7.2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7.3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z usługi newslettera informując o tym Usługodawcę w dowolnej formie – np. pisemnie, pocztą e-mail lub poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej będącej newsletterem. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej newslettera.

8. Usługa aplikowania do pracy poprzez formularz dostępny pod adresem: www.vacationclub.pl/praca;

8.1. Usługa aplikowania do pracy poprzez formularz dostępny pod adresem: www.vacationclub.pl/praca polega na umożliwieniu kandydatom, zainteresowanym podjęciem pracy w strukturach Usługodawcy, złożenia CV za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Żeby skorzystać z usługi należy podać co najmniej imię i nazwisko oraz numer telefonu oraz opcjonalnie adres e-mail oraz załączyć CV a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji a następnie kliknąć przycisk „aplikuj”.

8.3. Usługa jest bezpłatna i jednorazowa.

8.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

8.5. Usługodawca zachęca do podawania danych osobowych Usługobiorcy zawartych w CV zgodnie z zasada minimalizmu.

9. Usługa rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony internetowej www.vacationclub.pl

9.1. Aby zarezerwować pobyt za pośrednictwem strony internetowej www.vacationclub.pl należy podać co najmniej cel podróży oraz planowaną datę pobytu oraz wcisnąć przycisk „szukaj”. Alternatywnie należy wybrać jeden z proponowanych celów pobytu. Przeglądarka kieruje Usługobiorcę do listy dostępnych apartamentów. Po wyborze Apartamentu należy wybrać przycisk „rezerwuj”. Następnie należy wybrać planowany termin pobytu, określić liczbę osób na pobycie oraz nacisnąć przycisk „kontynuuj rezerwację”. Na górze strony pojawi się numer zamówienia. Na tym etapie Usługobiorca może określić, z jakich usług dodatkowych oferowanych dla danego apartamentu chciałby skorzystać, dokonać wyboru pomiędzy opcją rezerwacji bezzwrotnej i elastycznej, wybrać rodzaj płatności oraz wpisać numer posiadanego voucheru/kodu rabatowego. Po kliknięciu „przejdź do następnego kroku” system skieruje nas do podsumowania rezerwacji, które należy potwierdzić klikając przycisk „potwierdź rezerwację”. Potwierdzenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Warunków rezerwacji, Regulaminu oraz Polityki prywatności. Po kliknięciu przycisku „potwierdź rezerwację” strona odsyła Usługobiorcę do formularza płatności, gdzie Usługobiorca dokonuje płatności za pobyt i ewentualne usługi dodatkowe (do wyboru są m.in. płatność BLIK, przelewem, kartą debetową lub kredytową lub portfelem elektronicznym, płaność PayPal). Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na podany adres e-mailowy.

9.2. Usługa rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony internetowej www.vacationclub.pl jest usługą bezpłatną i jednorazową.

9.3. Komplementarnym dokumentem wobec niniejszego Regulaminu w zakresie świadczenia usługi rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony są Warunki rezerwacji dostępne pod adresem www.vacationclub.pl/warunki-rezerwacji.

10. Usługa zgłoszenia apartamentu dostępny pod adresem: https://vacationclub.pl/dodaj-swoj-apartament ;

10.1. Usługa zgłoszenia apartamentu za pośrednictwem formularza polega na umożliwieniu zainteresowanym dołączenia do grona hotelarzy VacationClub TM podejmując kontakt z opiekunem hotelarzy za pośrednictwem formularza.

10.2. Aby skorzystać z usługi należy podać nazwę miejscowości, w której posiada się apartament, imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu oraz naciśnięcie przycisku „wyślij”. Poprzez kliknięcie przycisku „wyślij” Usługobiorca wyraża zgodę na przedstawienie mu oferty handlowej na podany adres e-mail oraz numer telefonu (zamówiona informacja handlowa).

10.3. Usługa jest jednorazowa i bezpłatna.

11. Usługa kontaktu za pośrednictwem chatboxa

11.1. Usługa polega na umożliwieniu Usługobiorcy uzyskania pomocy/nawiązania kontaktu w interesującym go temacie w jak najkrótszym czasie. Aby rozpocząć rozmowę należy wybrać temat z listy przykładowych tematów albo sformułować pytanie dowolnie.

11.2. Usługa jest jednorazowa i bezpłatna.

12. Reklamacje

12.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rezerwacja@vacationclub.pl.

12.1. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

13. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

13.1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zaatakowania systemu informatycznego przez złośliwe oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu minimalizacji ryzyka z tym związanego, rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze Usługobiorcy oraz pilnowanie, aby był on stale aktualizowany. Zaleca się również uruchomienie na komputerze zapory systemowej.

13.2. Jednym z ryzyk związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną są także ataki hakerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

14. Postanowienia końcowe

14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

14.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

14.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. usługa założenia i prowadzenie konta), zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

14.4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. usługa aplikowania do pracy za pośrednictwem formularza) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

To jest wersja dev!
vacationclub.pl