Pokaż mapę Ukryj mapę
Pokaż filtry Ukryj filtry
przyjazdwyjazd
[]
[]
[]
Warunki rezerwacji

Serwis – strona internetowa www.vacationclub.pl

Apartament – lokal apartamentowy o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.vacationlclub.pl, który Gość wynajmuje w celach wypoczynkowych lub na pobyt krótkotrwały.

Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.vacationclub.pl silnika rezerwacyjnego.

Gość – osoba fizyczna albo osoba prawna, korzystająca z Apartamentu na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy na czasowe korzystanie z Apartamentu.

Usługodawca Vacation Club 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. siedzibą w w Warszawie, 00-545, przy ul. Marszałkowskiej 72/17, KRS 0000693165 będąca właścicielem serwisu www.vacationclub.pl i uprawniona do świadczenia Gościom, w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu Apartamentów, które posiada w zarządzie na podstawie zawartych umów z ich właścicielami.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy krótkotrwałego najmu Apartamentu zawartej między Gościem a Usługodawcą.
 2. W ramach umowy najmu Usługodawca zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić Apartament w uzgodnionym terminie zamian za ustalone wynagrodzenie.
 3. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na minimalny okres 1 (jednego) dnia, chyba że oferta Apartamentu w serwisie stanowi inaczej.

 

§ 2
Sposoby dokonywania rezerwacji

 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu zawartej między Gościem a Usługodawcą.
 1. Rezerwacji Apartamentu Gość może dokonać w następujący sposób:
  1. Rezerwacja on-line,
  2. złożenie zamówienia w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rezerwacja@vacationclub.pl,
  3. telefonicznie pod numerem T +48 58 58 58 058,
  4. osobiście w lokalnym biurze Usługodawcy, tzw. rezerwacja walk-in.
 1. Rezerwację on-line albo rezerwację dokonaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji po uprzednim dokonaniu zapłaty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenie rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
 2. Rezerwację złożoną w formie pisemnej, faksem lub telefoniczną uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez Usługodawcę numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji po uprzednim dokonaniu zapłaty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji przez Gościa oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenie rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

 

§ 3
Opłaty i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za zarezerwowany pobyt w Apartamencie jest każdorazowa podana na stronie internetowej vacationclub.pl lub na potwierdzeniu rezerwacji w przypadku dokonania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem.
 2. Opłaty podane są w złotych polskich PLN i objęte są stawką podatku od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tj. 8%.
 3. Opłata za wynajem obejmuje koszt pobytu w Apartamencie wskazanej w rezerwacji liczby osób oraz dodatkowo opłatę za przygotowanie Apartamentu na pobyt Gościa.
 4. Podczas zameldowania zostana kaucja w wysokości 400 PLN (czterysta złotych) na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w Apartamencie lub nieuiszczenia należności za najem Apartamentu. Depozyt jest nieoprocentowany i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa. W przypadku, gdy sprawdzenie Apartamentu w momencie wymeldowania Gościa nie będzie możliwe Usługodawca zastrzega sobie prawa dokonania sprawdzenie w ciągu 3 dni od wymeldowania Gościa i dokonania zwrotu depozytu nie później niż w ciągu 10 dni od wymeldowania Gościa na rachunek bankowy Gościa lub kartę kredytową, na której dokonano preautoryzacji.
 5. Opłata za wynajem nie obejmuje kosztów usług dodatkowych, m.in. kosztu parkingu, sprzątania w trakcie pobytu w Apartamencie, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, chyba że oferta stanowi inaczej.
 6. Podczas dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest w zależności od oferty Apartamentu w Serwisie wpłacić Usługodawcy 100% wartości zarezerwowanego pobytu, o ile oferta Apartamentu nie stanowi inaczej.
 7. Pozostałą cześć opłaty za zarezerwowany pobyt w Apartamencie Gość dokonuje kartą płatniczą/kredytową na miejscu w lokalnym biurze Usługodawcy bądź przelewem przed na rachunek bankowy Usługodawcy najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu w Apartamencie.
 8. Oferta jest zwrotna, o ile Gość dokona anulacji rezerwacji nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba że Gość wybrał opcję oferty bezzwrotnej.

 

§ 4
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

 1. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana Apartamentu jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności we wskazanym terminie tego samego Apartamentu bądź Apartamentu w innej lokalizacji oraz dokonania opłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.
 2. Zmiana rezerwacji przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu mediów tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę za zarezerwowany pobyt.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego Apartamentu o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu w tej samej miejscowości. W wypadku braku akceptacji Gościa za zmianę Apartamentu umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę za zarezerwowany pobyt.

 

§ 5
Pobyt w Apartamencie

 1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się w Kołobrzegu i Mielnie od 16:00 do 18:00, w Świnoujściu i Ustroniu Morskim od 16:00 do 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Gość dokonuje odbioru Apartamentu i kluczy do Apartamentu od Usługodawcy sprawdzając stan techniczny i czystość. Biura lokalne Usługodawcy otwarte są w określonych godzinach w zależności od sezonu i miejscowości. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura, Klient ma obowiązek powiadomić biuro Usługodawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Przyjazdy w godzinach wieczornych i nocnych mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 (sto) złotych.
 2. Podczas zameldowania zostanie pobrana kaucja w wysokości 400 PLN (czterysta złotych) na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w Apartamencie lub nieuiszczenia należności za najem Apartamentu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Warunków rezerwacji.
 3. Zakończenie pobytu następuje od godziny 8.00 do 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 10:00 Gość jest zobowiązany zwrócić klucze w lokalnym biurze Usługodawcy.
 4. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców budynku.
 5. Gość zobowiązany się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania kluczy do Apartamentu.
 1. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
 2. Gość powinien zawiadomić Usługodawcę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji.
 5. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie, chyba że w danym Apartamencie zwierzęta są akceptowane i uiścił opłatę za zwierzę.
 6. Palenie w apartamentach jest całkowicie zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości  500 PLN (pięćset złotych) tytułem pokrycia kosztów prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut w Apartamencie.
 7. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo potrącić Klientowi z pobranego depozytu m.in. wynagrodzenia należnego za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy wartość roszczeń przekracza wartość depozytu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 8. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad zasad określonych w Warunkach rezerwacji, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gości wraz z osobami towarzyszącymi z Apartamentu.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Gość będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie na adres e-mailowy Usługodawcy hello@vacationclub.pl, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W wypadku wykonania przez Gościa prawa do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to opłaty za przygotowania Apartamentu do pobytu Gościa, jak i opłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.
 3. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Warunków rezerwacji.

 

§ 7
Reklamacje

 1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemnie zgłoszenie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.
;
To jest wersja dev!
vacationclub.pl