en de
Rezerwacje
Wybrano: 0
Twoje rezerwacje
przyjazd wyjazd
[]
[]
[]
Warunki rezerwacji

Warunki rezerwacji

Serwis – strona internetowa www.vacationclub.pl.

Apartament – lokal apartamentowy lub pokój lub domek o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.vacationclub.pl, który Gość wynajmuje w celach wypoczynkowych lub na pobyt krótkotrwały.

Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.vacationclub.pl silnika rezerwacyjnego.

Gość – osoba fizyczna albo osoba prawna albo osoba, o której mowa w art. 331 §1 kc, korzystająca z Apartamentu na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy o czasowe korzystanie z Apartamentu, korzystająca z Apartamentu na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy o czasowe korzystanie z Apartamentu lub zmierzająca do zawarcia takiej umowy.

Usługodawca - Vacation Club 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. siedzibą w Warszawie, 00-545, przy ul. Marszałkowskiej 72/17, KRS 0000693165 będąca właścicielem serwisu www.vacationclub.pl i uprawniona do świadczenia Gościom, w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu Apartamentów, które posiada w zarządzie na podstawie zawartych umów z ich właścicielami. 

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy krótkotrwałego najmu Apartamentu zawartej między Gościem a Usługodawcą.
 2. W ramach umowy najmu Usługodawca zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić Apartament w uzgodnionym terminie zamian za ustalone wynagrodzenie.
 3. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na minimalny okres 1 (jednego) dnia, chyba że oferta Apartamentu w serwisie stanowi inaczej.

 

§ 2
Sposoby dokonywania rezerwacji

 1. Rezerwacji Apartamentu Gość może dokonać w następujący sposób:
  1. Rezerwacja on-line,
  2. złożenie zamówienia w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rezerwacja@vacationclub.pl,
  3. telefonicznie pod numerem T +48 58 58 58 058,
  4. osobiście w lokalnym biurze Usługodawcy, tzw. rezerwacja walk-in.
 2. Rezerwację on-line albo rezerwację dokonaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system Rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji lub z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji (w zależności, co nastąpi najpierw) po uprzednim dokonaniu zapłaty, chyba że odroczona płatność lub inna forma płatności została zaakceptowana przez Dział Rezerwacji. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenie rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
 3. Rezerwację złożoną w formie pisemnej lub telefoniczną uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez Usługodawcę numeru potwierdzenia rezerwacji lub z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji (w zależności, co nastąpi najpierw) po uprzednim dokonaniu zapłaty, chyba że odroczona płatność lub inna forma płatności została zaakceptowana przez Dział Rezerwacji. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji przez Gościa oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

 

§ 3
Opłaty i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za zarezerwowany pobyt w Apartamencie jest każdorazowo podana na stronie internetowej vacationclub.pl lub na potwierdzeniu rezerwacji w przypadku dokonania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 
 2. Opłaty podane są w złotych polskich PLN i objęte są stawką podatku od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tj. 8%.
 3. Opłata za wynajem obejmuje koszt pobytu w Apartamencie wskazanej w rezerwacji liczby osób oraz dodatkowo opłatę za przygotowanie Apartamentu na pobyt Gościa.
 4. Podczas zameldowania zostanie pobrana kaucja na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w Apartamencie lub nieuiszczenia należności za najem Apartamentu. Wysokość kaucji wynosi 1000 PLN (tysiąc złotych) dla apartamentów Penthouse lub VacationHome lub Apartamentów posiadających jacuzzi albo 500 PLN (pięćset złotych) dla wszystkich pozostałych Apartamentów. Depozyt jest nieoprocentowany i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa. W przypadku, gdy sprawdzenie Apartamentu w momencie wymeldowania Gościa nie będzie możliwe Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia w ciągu 14 dni od wymeldowania Gościa i dokonania zwrotu depozytu nie później niż w ciągu 14 dni od wymeldowania Gościa na rachunek bankowy Gościa lub kartę kredytową, na której dokonano preautoryzacji.
 5. Opłata za wynajem nie obejmuje kosztów usług dodatkowych, m.in. kosztu parkingu, sprzątania w trakcie pobytu w Apartamencie, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, chyba że oferta stanowi inaczej.
 6. Podczas dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest w zależności od oferty Apartamentu w Serwisie wpłacić Usługodawcy 100% wartości zarezerwowanego pobytu, o ile oferta Apartamentu nie stanowi inaczej albo Dział Rezerwacji wyraził zgodę na odroczoną płatność lub inną formę płatności.
 7. Pozostałą cześć opłaty za zarezerwowany pobyt w Apartamencie Gość dokonuje kartą płatniczą/kredytową na miejscu w lokalnej recepcji Usługodawcy bądź przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy najpóźniej przed rozpoczęciem pobytu w Apartamencie.
 8. Każdy Gość otrzymuje fakturę w formie elektronicznej na podany adres e-mail zgodnie z danymi podanymi w trakcie dokonywania rezerwacji. Faktura z numerem NIP (przedsiębiorca/firma) wystawiana jest wyłącznie na żądanie nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie ma możliwości aktualizacji NIP na późniejszym etapie.

 

§ 4
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

 1. Zmiana Apartamentu jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności w tym samym terminie innego Apartamentu oraz dokonania opłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.
 2. W przypadku gdy Gość wybrał ofertę bezzwrotną nie ma możliwości bezkosztowej anulacji rezerwacji lub zmiany terminu rezerwacji.
 3. W przypadku gdy Gość wybrał ofertę elastyczną istnieje możliwość anulacji rezerwacji lub zmiany terminu rezerwacji w terminie dokładnie wskazanym w wybranej ofercie. Po terminie wskazanym w wybranej ofercie nie ma możliwości bezkosztowej anulacji lub zmiany terminu rezerwacji.
 4. Zmiana terminu rezerwacji przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy, zajęcie Apartamentu przez osobę trzecią lub pozbawienie przez dostawcę Apartamentu mediów tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin pobytu.
 5. W sytuacji awarii w Apartamencie zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego Apartamentu o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu w tej samej miejscowości. W wypadku braku akceptacji Gościa zmiany Apartamentu umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego opłatę za zarezerwowany pobyt.
 6. Dostępność wybranych udogodnień (m.in. basenu, siłowni, sauny, KidsClub, aquparku) oraz opcjonalnego wyżywienia jest zależna od oferty danego apartamentu oraz decyzji podejmowanych przez władze państwowe z uwagi na epidemię.

 

§ 5
Pobyt w Apartamencie

Zasady obowiązujące osoby przebywające w Apartamentach uregulowane są w Regulaminie dostępnym pod adresem www.vacationclub.pl/regulamin.

 

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Gość będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie na adres e-mailowy Usługodawcy rezerwacja@vacationclub.pl, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W wypadku wykonania przez Gościa prawa do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to opłaty za przygotowania Apartamentu na pobyt Gościa, jak i opłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.
 3. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dostępny na www.vacationclub.pl.


§ 7
Reklamacje

 1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemnie zgłoszenie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.

 

 

Warunki rezerwacji w powyższej treści wchodzą w życie od dnia 08.12.2022 r. i obowiązują dla wszystkich rezerwacji od dnia 08.12.2022 r.

To jest wersja dev!
vacationclub.pl