en de
Rezerwacje
Wybrano: 0
Twoje rezerwacje
przyjazd wyjazd
[]
[]
[]
Warunki rezerwacji

Serwis – strona internetowa www.vacationclub.pl.

Apartament – lokal apartamentowy o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.vacationclub.pl, który Gość wynajmuje w celach wypoczynkowych lub na pobyt krótkotrwały.

Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.vacationclub.pl silnika rezerwacyjnego.

Gość – osoba fizyczna albo osoba prawna, korzystająca z Apartamentu na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy na czasowe korzystanie z Apartamentu.

Usługodawca Vacation Club 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. siedzibą w w Warszawie, 00-545, przy ul. Marszałkowskiej 72/17, KRS 0000693165 będąca właścicielem serwisu www.vacationclub.pl i uprawniona do świadczenia Gościom, w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu Apartamentów, które posiada w zarządzie na podstawie zawartych umów z ich właścicielami.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy krótkotrwałego najmu Apartamentu zawartej między Gościem a Usługodawcą.
 2. W ramach umowy najmu Usługodawca zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić Apartament w uzgodnionym terminie zamian za ustalone wynagrodzenie.
 3. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na minimalny okres 1 (jednego) dnia, chyba że oferta Apartamentu w serwisie stanowi inaczej.

 

§ 2
Sposoby dokonywania rezerwacji

 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu zawartej między Gościem a Usługodawcą.
 2. Rezerwacji Apartamentu Gość może dokonać w następujący sposób:
  1. Rezerwacja on-line,
  2. złożenie zamówienia w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej rezerwacja@vacationclub.pl,
  3. telefonicznie pod numerem T +48 58 58 58 058,
  4. osobiście w lokalnym biurze Usługodawcy, tzw. rezerwacja walk-in.
 1. Rezerwację on-line albo rezerwację dokonaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji po uprzednim dokonaniu zapłaty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenie rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
 2. Rezerwację złożoną w formie pisemnej, faksem lub telefoniczną uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez Usługodawcę numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji po uprzednim dokonaniu zapłaty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji przez Gościa oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenie rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

 

§ 3
Opłaty i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za zarezerwowany pobyt w Apartamencie jest każdorazowa podana na stronie internetowej vacationclub.pl lub na potwierdzeniu rezerwacji w przypadku dokonania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem.
 2. Opłaty podane są w złotych polskich PLN i objęte są stawką podatku od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tj. 8%.
 3. Opłata za wynajem obejmuje koszt pobytu w Apartamencie wskazanej w rezerwacji liczby osób oraz dodatkowo opłatę za przygotowanie Apartamentu na pobyt Gościa.
 4. Podczas zameldowania zostanie pobrana kaucja na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w Apartamencie lub nieuiszczenia należności za najem Apartamentu. Wysokość kaucji wynosi 1 000 PLN (tysiąc złotych) dla apartamentów Penthouse i VacationHome albo 500 PLN (pięćset złotych) dla wszystkich pozostałych apartamentów. Depozyt jest nieoprocentowany i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa. W przypadku, gdy sprawdzenie Apartamentu w momencie wymeldowania Gościa nie będzie możliwe Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia w ciągu 7 dni od wymeldowania Gościa i dokonania zwrotu depozytu nie później niż w ciągu 14 dni od wymeldowania Gościa na rachunek bankowy Gościa lub kartę kredytową, na której dokonano preautoryzacji.
 5. Opłata za wynajem nie obejmuje kosztów usług dodatkowych, m.in. kosztu parkingu, sprzątania w trakcie pobytu w Apartamencie, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników, chyba że oferta stanowi inaczej.
 6. Podczas dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest w zależności od oferty Apartamentu w Serwisie wpłacić Usługodawcy 100% wartości zarezerwowanego pobytu, o ile oferta Apartamentu nie stanowi inaczej.
 7. Pozostałą cześć opłaty za zarezerwowany pobyt w Apartamencie Gość dokonuje kartą płatniczą/kredytową na miejscu w lokalnym biurze Usługodawcy bądź przelewem przed na rachunek bankowy Usługodawcy najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem pobytu w Apartamencie.

 

§ 4
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

 1. Zmiana Apartamentu jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności w tym samym terminie innego Apartamentu oraz dokonania opłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.
 2. W przypadku gdy Gość wybrał ofertę bezzwrotną nie ma możliwości bezkosztowej anulacji rezerwacji lub zmiany terminu rezerwacji.
 3. W przypadku gdy Gość wybrał ofertę zwrotną istnieje możliwość anulacji rezerwacji lub zmiany terminu rezerwacji w terminie dokładnie wskazanym w wybranej ofercie. Po terminie wskazanym w wybranej ofercie nie ma możliwości bezkosztowej anulacji lub zmiany terminu rezerwacji.
 4. Zmiana terminu rezerwacji przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy przyrody, zajęcie Apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu mediów tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin pobytu.
 5. W sytuacji awarii w Apartamencie zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego Apartamentu o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu w tej samej miejscowości. W wypadku braku akceptacji Gościa za zmianę Apartamentu umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę za zarezerwowany pobyt.
 6. Dostępność wybranych udogodnień (m.in. basenu, siłowni, sauny, KidsClub, aquparku) oraz opcjonalnego wyżywienia jest zależna od decyzji podejmowanych przez władze państwowe z uwagi na epidemię.

 

§ 5
Pobyt w Apartamencie

 1. Pobyt w Apartamencie zaczyna się w Kołobrzegu i Mielnie od 16:00 do 18:00, w Świnoujściu i Ustroniu Morskim od 16:00 do 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Gość dokonuje odbioru Apartamentu i kluczy do Apartamentu od Usługodawcy sprawdzając stan techniczny i czystość. Biura lokalne Usługodawcy otwarte są w określonych godzinach w zależności od sezonu i miejscowości. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura, Klient ma obowiązek powiadomić biuro Usługodawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Przyjazdy w godzinach wieczornych i nocnych mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 (sto) złotych.
 2. Podczas zameldowania zostanie pobrana kaucja w wysokości 1 000 PLN (tysiąc złotych) dla apartamentów Penthouse i VacationHome albo 500 PLN (pięćset złotych) dla wszystkich pozostałych apartamentów na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w Apartamencie lub nieuiszczenia należności za najem Apartamentu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Warunków rezerwacji.
 3. Zakończenie pobytu następuje od godziny 8.00 do 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 10:00 Gość jest zobowiązany zwrócić klucze w lokalnym biurze Usługodawcy.
 4. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców budynku.
 5. Gość zobowiązany się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania kluczy do Apartamentu.
 6. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
 7. Gość powinien zawiadomić Usługodawcę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji.
 10. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie, chyba że w danym Apartamencie zwierzęta są akceptowane i uiścił opłatę za zwierzę.
 11. Palenie w apartamentach jest całkowicie zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 1000 PLN (tysiąć złotych) tytułem pokrycia kosztów prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut w Apartamencie.
 12. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo potrącić Klientowi z pobranego depozytu m.in. wynagrodzenia należnego za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy wartość roszczeń przekracza wartość depozytu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 13. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad zasad określonych w Warunkach rezerwacji, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gości wraz z osobami towarzyszącymi z Apartamentu.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Gość będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie na adres e-mailowy Usługodawcy rezerwacja@vacationclub.pl, w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W wypadku wykonania przez Gościa prawa do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to opłaty za przygotowania Apartamentu do pobytu Gościa, jak i opłaty za pobyt w Apartamencie, który został już zrealizowany.
 3. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Warunków rezerwacji.

 

§ 7
Reklamacje

 1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemnie zgłoszenie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.

 

§ 8
Obowiązek informacyjny

 1. Administrator Danych

  Administratorem danych jest Vacation Club 2 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Marszałkowska 72/17, 00-545 Warszawa („Spółka”).

 2. Inspektor Ochrony Danych

  W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@vacationclub.pl we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe podane przez Pana/Panią we wniosku rezerwacyjnym przetwarzane są przez Spółkę w celu:
  • utworzenia i zarządzania rezerwacją, 
  • utworzenia i zarządzania profilem, 
  • realizacji i zawarcia umowy (w przypadku dokonania i opłacenia rezerwacji),
  • personalizowania usługi zgodnie z osobistymi Pana/Pani preferencjami  oraz zarządzania relacjami z Panem/Panią jako klientem przed pobytem tj. rozpoczęciem świadczenia usługi w trakcie i po pobycie tj. po zakończeniu świadczenia usługi.

   Podstawą prawną przetwarzania Pan/Pani danych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. 

   • realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o rachunkowości);
   • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, które mogą obejmować m.in.:
    • ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, 
    • rozpatrywanie reklamacji, 
    • działania archiwalne,
    • działania analityczne i statystyczne dotyczących pobytu gości, 
    • badanie satysfakcji świadczonych usług i ich ewentualnej modyfikacji,
    • zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom poprzez zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego na recepcji (w tym wizerunku), w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych standardów zachowania w miejscach tj. recepcja.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pan/Pani danych w celu prawnie uzasadnionych interesów Spółki jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   • prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki za uprzednią Pana/Pani zgodą  (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
   • prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów z grupy Zdrojowa za uprzednią Pana/Pani zgodą  (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  • Za zgodą, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail i numeru telefonu.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tych celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach prawa tj. 

  1. dane osobowe przetwarzane w celu utworzenia i zarządzania rezerwacją, profilem oraz zawarcia
   i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku dokonania rezerwacji a nie skorzystania z usługi dane będą przetwarzane przez okres 21 dni, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki, liczony od daty skutecznego anulowania rezerwacji;
  2. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które mogą obejmować m.in. prowadzenie sprawozdawczości finansowej będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  3. dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, rozpatrywania reklamacji, działań archiwalnych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń określonych w przepisach prawa;
  4. dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom poprzez zastosowanie systemu monitoringu przetwarzane będą przez okres 30 dni zgodnie
   z wewnętrznymi regulaminami Spółki a po upływie tego okresu są trwale usuwane w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu w jakim zostały utrwalone;
  5. dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie;
  6. dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów z grupy Zdrojowa będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na takie przetwarzanie;
  7. dane osobowe przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail i numeru telefonu do czasu odwołania zgody lub zgłoszeniu sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 5. Udostępnienie danych osobowych

  Dane osobowe mogą być udostępnione do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta/Gminy ( w zakresie opłaty klimatycznej/uzdrowiskowej). Ponadto, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia tj. podmiotom świadczącym usługi IT, rekreacyjne (sportowe), gastronomiczne, firmom obsługującym szybkie płatności, księgowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne, administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką.
 6. Jakie prawa Ci przysługują?

  Ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać zawsze, gdy zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  2. do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa może Pan/Pani skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;
  3. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pan/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany; 
  4. prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
  6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem


   Prawa wymienione powyżej może Pan/Pani zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony danych email: iod@vacationclub.pl

   Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się listownie pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej www.uodo.gov.pl.
 7. Wymóg podania danych osobowych i konsekwencje ich nie podania

  Podanie przez Pan/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi Spółce dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy. Ponadto, jeżeli życzy Pan/Pani wystawienia dokumentów księgowych za zrealizowana usługę to niezbędne jest podanie danych wymaganych przepisami prawa tj. prawa podatkowego. Konsekwencją nie podania danych jest niemożliwość wystawienia Panu/Pani dokumentów księgowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
  1. Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
  2. Co do zasady Spółka nie przekazuje Pana/Pani danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 
   4. w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pana/Pani żądanie, Spółka udostępnia kopię Pana/Pani danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. 

Warunki rezerwacji w powyższej treści wchodzą w życie od dnia 01.01.2021 r. i obowiązują dla wszystkich rezerwacji od dnia 01.01.2021 r.

To jest wersja dev!
vacationclub.pl