en de
Rezerwacje
Wybrano: 0
Twoje rezerwacje
przyjazd wyjazd
[]
[]
[]
Regulamin

Regulamin

 1. Pobyty w Apartamentach VacationClub zaczynają się od 16:00 do 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Gość dokonuje odbioru Apartamentu i kluczy do Apartamentu od Usługodawcy sprawdzając stan techniczny i czystość. Lokalne recepcje Usługodawcy otwarte są w określonych godzinach w zależności od sezonu i miejscowości. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia recepcji, Gość ma obowiązek powiadomić recepcję Usługodawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Przyjazdy w godzinach wieczornych i nocnych mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 (sto) złotych.
 2. Podczas zameldowania zostanie pobrana kaucja na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w Apartamencie lub nieuiszczenia należności za najem Apartamentu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Warunków rezerwacji. Wysokość kaucji wynosi 1000 PLN (tysiąc złotych) dla Apartamentów Penthouse i VacationHome lub Apartamentów posiadających jacuzzi albo 500 PLN (pięćset złotych) dla wszystkich pozostałych apartamentów.
 3. Zakończenie pobytu następuje od godziny 8.00 do 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 10.00 Gość jest zobowiązany zwrócić klucze w lokalnej recepcji Usługodawcy.
 4. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców budynku.
 5. Gość zobowiązany się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania kluczy do Apartamentu.
 6. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
 7. Gość powinien zawiadomić Usługodawcę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji.
 10. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie, chyba że w danym Apartamencie zwierzęta są akceptowane i uiścił opłatę za zwierzę.
 11. Na koniec pobytu obowiązkowe jest sprzątnięcie aneksu kuchennego (m.in. pozmywanie naczyń, usunięcie pozostałości jedzenia i napojów, wyrzucenie śmieci). W przypadku zaniedbania tego obowiązku, Gość zostanie obciążony kwotą dodatkowej usługi sprzątania aneksu kuchennego w wysokości 100 PLN.
 12. Palenie w apartamentach jest całkowicie zabronione. Gość nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 1000 PLN tytułem pokrycia kosztów prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut w Apartamencie.
 13. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo potrącenia Gościowi z pobranego depozytu m.in. wynagrodzenia należnego za pobyt osoby niezgłoszonej, kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wartość depozytu Gość zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 14. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gości wraz z osobami towarzyszącymi z Apartamentu.
 15. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (tylko dla Gościa-przedsiębiorcy) stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.
 16. Dostępność wybranych udogodnień oraz opcjonalnego wyżywienia jest zależna od oferty danego Apartamentu i decyzji podejmowanych przez władze państwowe z uwagi na epidemię.
 17. Obowiązkowe zameldowanie przed przyjazdem przez Mobile Check-In najpóźniej do godz. 16 dnia przyjazdu. Odbiór oraz zwrot kluczy do apartamentu odbywa się w VacationBox (Kluczomat) lub skrytce na klucze. O sposobie odbioru oraz zwrotu kluczy VacationClub poinformuje przed przyjazdem.
To jest wersja dev!
vacationclub.pl