en de
Rezerwacje
Wybrano: 0
Twoje rezerwacje
przyjazd wyjazd
[]
[]
[]
Regulamin
 1. Pobyty w Apartamentach VacationClub zaczynają się od 16:00 do 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Gość dokonuje odbioru Apartamentu i kluczy do Apartamentu od Usługodawcy sprawdzając stan techniczny i czystość. Biura lokalne Usługodawcy otwarte są w określonych godzinach w zależności od sezonu i miejscowości. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia Biura, Klient ma obowiązek powiadomić biuro Usługodawcy z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Przyjazdy w godzinach wieczornych i nocnych mogą być objęte dodatkową opłatą w wysokości do 100 (sto) złotych.
 2. Podczas zameldowania zostanie pobrana kaucja na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w Apartamencie lub nieuiszczenia należności za najem Apartamentu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Warunków rezerwacji. Wysokość kaucji wynosi 1 000 PLN (tysiąc złotych) dla apartamentów Penthouse i VacationHome albo 500 PLN (pięćset złotych) dla wszystkich pozostałych apartamentów.
 3. Zakończenie pobytu następuje od godziny 8.00 do 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 10.00 Gość jest zobowiązany zwrócić klucze w lokalnym biurze Usługodawcy.
 4. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców budynku.
 5. Gość zobowiązany się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania kluczy do Apartamentu.
 6. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie okien i drzwi.
 7. Gość powinien zawiadomić Usługodawcę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji.
 10. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie, chyba że w danym Apartamencie zwierzęta są akceptowane i uiścił opłatę za zwierzę.
 11. Na koniec pobytu obowiązkowe jest sprzątnięcie aneksu kuchennego (m.in. pozmywanie naczyń, usunięcie pozostałości jedzenia i napojów, wyrzucenie śmieci). W przypadku zaniedbania tego obowiązku, Gość zostanie obciążony kwotą dodatkowej usługi sprzątania aneksu kuchennego w wysokości 100 PLN.
 12. Palenie w apartamentach jest całkowicie zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 1000 PLN tytułem pokrycia kosztów prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut w Apartamencie.
 13. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo potrącić Klientowi z pobranego depozytu m.in. wynagrodzenia należnego za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu pierwotnego. W przypadku gdy wartość roszczeń przekracza wartość depozytu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 14. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad zasad określonych w Warunkach rezerwacji, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gości wraz z osobami towarzyszącymi z Apartamentu.
 15. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.
 16. Dostępność wybranych udogodnień oraz opcjonalnego wyżywienia jest zależna od decyzji podejmowanych przez władze państwowe z uwagi na epidemię.


Spółki z Grupy Zdrojowa:

Zdrojowa Invest 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000629975, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000621693, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Vacation Club 2 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693165, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 

To jest wersja dev!
vacationclub.pl